Jouw privacy is onze prioriteit

Privacy is uiterst belangrijk voor Prior-IT. Maar een goede dienstverlening is dat ook. En om die te kunnen verbeteren hebben wij enkele statistieken nodig over onze gebruikers. Je bent uiteraard niet verplicht om ons toestemming te geven om statistieken te bewaren over jou en je gedrag op onze website, maar we zouden het wel appreciëren moest je dit willen doen. Welke statistieken we bijhouden, waarom, en wie daar toegang toe heeft kan je terugvinden in onze privacyverklaring.

Algemene voorwaarden

Prior-IT BV
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en uitvoeringen van werkzaamheden en/of leveren van diensten.
 2. Een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van diensten wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de opdracht door beide partijen (al dan niet schriftelijk) werd aanvaard.
 3. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever onze algemene voorwaarden en ontstaat een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren diensten.
 4. Aanbiedingen voor werkzaamheden en/of leveren van diensten zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. De aanbiedingen geschieden in het algemeen op basis van op het moment van aanbieden geldende tarieven en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 5. Indien in de offertefase een voorschot bedongen werd, is de opdrachtgever ertoe gehouden het voorschot te betalen. We behouden ons het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het overeengekomen voorschot betaald is.
 6. De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de aanbieding of in de opdrachtbevestiging gegeven beschrijving van de werkzaamheden en/of levering van diensten, benevens door alle wijzigingen en aanvullingen die naderhand in overleg worden aangebracht.
 7. Wanneer de opdracht na het sluiten van de overeenkomst, wordt geannuleerd, zullen de reeds gemaakte kosten worden gefactureerd, vermeerderd met 20% van de totaalwaarde van het contract te beschouwen als dekking voor administratieve kosten.
 8. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, worden bijkomende werkzaamheden en/of diensten apart in rekening gebracht.
 9. Als het uitvoeren van het project om welke reden dan ook (bijv. staking, beslaglegging, afwezigheid van de contactpersoon, ...) wordt verhinderd, en de opdrachtgever laat na om Prior-IT BV hiervan tijdig op de hoogte te brengen, dan zullen de reeds gemaakte kosten buiten de overeengekomen offerteprijs om, gefactureerd worden.
 10. Schade aan derden toegebracht ten gevolge van overschrijdingen van opleveringstermijnen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 11. In geen geval is Prior-IT BV aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.
 12. Voor zover onze activiteiten afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden voor o.a. Internetconnectie, domeinnamen, forwarding, mailing, website, webruimte, software, waarop weinig of geen invloed kan uitgeoefend worden, kan Prior-IT BV dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval door technische of andere storingen, voortkomend uit deze relaties met Prior-IT BV of het verbreken ervan.
 13. Prior-IT BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er ook van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 14. Prior-IT BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Prior-IT BV als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit weer mogelijk is. Wanneer uit onderling overleg met de opdrachtgever geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 15. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto, zonder korting en uiterlijk op 14 dagen na factuurdatum op het rekeningnummer dat op de factuur vermeld staat. Wij hebben het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake de verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen verzuimt. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 16. De in onze schriftelijke bevestiging of anderzijds schriftelijk opgegeven opleveringstermijnen berusten steeds op een schatting. Overschrijding van de opleveringstermijnen geeft de opdrachtgever nimmer het recht om schadevergoeding van ons te vorderen of een korting op ons toekomende bedragen toe te passen.
 17. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten of diensten aan ons te melden. Indien de betwisting gegrond is zullen wij deze gebreken verhelpen. Wanneer binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken". Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 18. Klachten i.v.m. een niet-conforme uitvoering van de overeenkomst dienen per aangetekend schrijven aan Prior-IT BV te worden meegedeeld. Klachten die niet per aangetekend schrijven, worden als nietig en onbestaande beschouwd. Klachten i.v.m. de facturen van Prior- IT BV dienen per aangetekend schrijven aan Prior-IT BV te worden meegedeeld binnen een termijn van 7 werkdagen vanaf de factuurdatum. Klachten die niet per aangetekend schrijven of na het verstrijken van deze termijn worden geformuleerd worden als nietig en onbestaande beschouwd. De facturen van Prior-IT BV die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn geprotesteerd worden onweerlegbaar geacht door de klant definitief te zijn aanvaard.
 19. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% op jaarbasis met een minimum van € 250,00. Tevens zal er bij niet betaling van de factuur op de vervaldag, naast de verwijlintresten een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het factuurbedrag en dit met een minimum van € 250,00 per factuur.
 20. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, mag al het door ons vervaardigde materiaal niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prior-IT BV worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. In dit materiaal zit ook de programmeercode vervat van alle door ons ontworpen websites of toepassingen.
 21. Het (intellectueel) eigendom van de door ons verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij Prior-IT BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Prior-IT BV hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding bedingen.
 22. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde factuur vallen ten laste van de klant.
 23. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door ons geopende bankrekening, die op de factuur vermeld staat.
 24. Behoudens in geval van opzettelijke fout van Prior-IT BV, is elke aansprakelijkheid in hoofde van Prior-IT BV, die ontstaat door, tijdens of naar aanleiding van de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht haar aard (contractueel of buitencontractueel, objectief of foutaansprakelijkheid,...), steeds beperkt tot maximaal het totaal van de door de klant aan Prior-IT BV in uitvoering van de betrokken overeenkomst betaalde bedragen, exclusief BTW.
 25. Afwijking van onderhavige verkoopsvoorwaarden is de schuldeiser slechts tegenstelbaar ingeval van schriftelijke overeenkomst.
 26. ndien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Prior-IT BV en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 27. Eventuele geschillen worden behandeld door de rechtbanken van Gent.
Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die opgemaakt was ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Prior-IT BV
Pieter Van Reysschootlaan 2 bus 102,
9051 Sint-Denijs-Westrem,
België
KBO-nummer: 0607.954.626

Laatste wijziging: 2023-02-21